กำลังโหลด...
TLScontact
 
ประเทศไทย - ฝรั่งเศส

ศูนย์ยื่นวีซ่า TLScontact จะปิดทำการในวันที่ 5 และ 20 พฤษภาคม 2559

สถานฑูตประเทศฝรั่งเศสและ TLScontact จะรับการดำเนินการร้องขอวีซ่าโดยบุคคลที่มีถิ่นที่อยู่ที่ประเทศไทย (มาตรา 2008-1176 พ.ย. 13, 2008) ผู้ที่เป็นชาวต่างชาติหรือมีสัญชาติไทยแต่มีถิ่นที่อยู่ที่ประเทศอื่น ไม่สามารถยื่นขอวีซ่าเดินทางไปที่ประเทศฝรั่งเศสในขณะที่พานักอยู่ที่ประเทศไทยได้ เว้นแต่ หากสามารถยืนยันได้ว่ามีเหตุจำเป็นและไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ อีกทั้งยังไม่สามารถดำเนินการขอวีซ่าที่สถานฑูตของตนเองอีกด้วย

เนื่อง จากมีจำนวนผู้ยื่น วีซ่าจำนวนมากตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ ถึงเดือน พฤษภาคม (ช่วงเทศกาลสงกรานต์) เราจึงขอแนะนำให้ท่านทำการยื่นเอกสารล่วงหน้า อย่างเร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้ โดยเราสามารถรับการสมัคร90 วันก่อนวันที่ ท่านวางแผนที่จะ เดินทาง

โปรดทราบว่า ระยะเวลาการพิจารณาการสมัครขอวีซ่า:

  • วีซ่าประเภทเยี่ยมครอบครัว หรือ เยี่ยมส่วนตัว, ท่องเที่ยว : ใช้เวลาประมาณ10วันทำการ
  • วีซ่าประเภทความเชี่ยวชาญต่างๆหรือการเดินทางทางธุรกิจ :ใช้เวลาประมาณ 3 วันทำการ
  • วีซ่าประเภทเดินทางทางราชการ (ลงทะเบียนในเว็บไซต์โดยไม่ต้องทำนัด) :ใช้เวลาประมาณ 5 วันทำการ ระหว่างวันยื่นเอกสารและวันส่งหนังสือเดินทางกลับ

วีซ่าพำนักระยะยาว : ทางเราขอแนะนำเป็นอย่างยิ่งว่า ท่านควรจะทำการยื่นขอสมัครวีซ่าล่วงหน้าอย่างน้อย 2 เดือน ก่อนวันที่ท่านต้องการจะเดินทาง ระยะเวลาในการดำเนินการสำหรับขอวีซ่าโดยประมาณตั้งแต่ 10 วันจนถึง 2 เดือนทำการ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับจำนวนของการสมัครวีซ่าในช่วงนั้นๆ


นับตั้งแต่วันที่ 19 พฤษภาคม 2557 เป็นต้นไป อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ทุกชนิด (โทรศัพท์มือถือ แท็บเล็ต คอมพิวเตอร์ขนาดพกพา ฯลฯ ) ถือเป็นสิ่งต้องห้ามภายในศูนย์ TLScontact โดยท่านสามารถฝากอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ได้ที่ห้องฝากของบริเวณทางเข้าศูนย์


โปรดทราบว่า รูปถ่ายยื่นวีซ่า จะต้องมีลักษณะถูกต้องตามมาตรฐานของ ICAO (องค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ) ตู้ถ่ายรูปมาตรฐาน ICAO เปิดให้บริการแก่ท่านอยู่ที่ภายในศูนย์ TLScontact.


ประธานาธิบดีฝรั่งเศสได้ออกมาตรการเร่งด่วนเพื่อควบคุมการเดินทางเข้าประเทศฝรั่งเศส

การยกเว้นการเก็บข้อมูลทางชีวภาพ: กรุณาคลิ๊กที่นี่สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม

โปรดเลือกวัตถุประสงค์ของการเดินทางไปยังประเทศฝรั่งเศส โดยท่านสามารถเลือกประเภทของวีซ่าได้ ดังต่อไปนี้

ท่องเที่ยว
ความเชี่ยวชาญ
ผู้ยื่นมีความประสงค์ที่จะเดินทางไปยังประเทศฝรั่งเศสเพื่อติดต่อทางธุรกิจ การทำงานหรือด้านความเชี่ยวชาญอื่นๆ
นักศึกษาฝึกงานทางการแพทย์
การศึกษา
ผู้ยื่นมีความประสงค์ที่จะเดินทางไปยังประเทศฝรั่งเศสเพื่อการศึกษา
ครอบครัว หรือเยี่ยมส่วนตัว
เดินทางผ่านราชอาณาจักร
ซึ่งจุดหมายปลายทางของผู้ยื่นอยู่นอกเหนือประเทศเขตเชงเก้น และผู้ยื่นมีความประสงค์ที่จะเดินทางผ่านประเทศฝรั่งเศสหรือ หยุดพักในเขตสนามบินประเทศฝรั่งเศสเพื่อการเดินทางไปยังประเทศจุดหมายปลายทาง
ลูกเรือ
ผู้ยื่นควรแสดงเอกสารใบรับรองการเป็นลูกเรือ ซึ่งได้รับการยอมรับจากทางการฝรั่งเศส
ผู้ถือหนังสือเดินทางทูต หนังสือเดินทางราชการ และ ONU "laissez-passer"
Long stay OFII (ex-anaem) and other purposes
    พิมพ์หน้านี้
    เงื่อไขการบริการ.  Copyright ©2007-2016 TLS Group S.A.-TLScontact