กำลังโหลด...
TLScontact
 
ประเทศไทย - ฝรั่งเศส

ข้อควรระวัง: ตั้งแต่วันที่ 17ธันวาคม2559 เป็นต้นเป็น ผู้สมัครยื่นคำร้องขอวีซ่าท่านใดที่ประสงค์จองคิวนัดหมายเพื่อยื่นขอวีซ่าตั้งแต่วันที่ 15ธันวาคม2559 เป็นต้นไป ผู้สมัครต้องจองคิวนัดหมายผ่านเว็บไซต์ :https://fr.tlscontact.com/th/bkk/


สถานฑูตประเทศฝรั่งเศสและ TLScontact จะรับการดำเนินการร้องขอวีซ่าโดยบุคคลที่มีถิ่นที่อยู่ที่ประเทศไทย (มาตรา 2008-1176 พ.ย. 13, 2008) ผู้ที่เป็นชาวต่างชาติหรือมีสัญชาติไทยแต่มีถิ่นที่อยู่ที่ประเทศอื่น ไม่สามารถยื่นขอวีซ่าเดินทางไปที่ประเทศฝรั่งเศสในขณะที่พานักอยู่ที่ประเทศไทยได้ เว้นแต่ หากสามารถยืนยันได้ว่ามีเหตุจำเป็นและไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ อีกทั้งยังไม่สามารถดำเนินการขอวีซ่าที่สถานฑูตของตนเองอีกด้วย

เนื่อง จากมีจำนวนผู้ยื่น วีซ่าจำนวนมากตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ ถึงเดือน พฤษภาคม (ช่วงเทศกาลสงกรานต์) เราจึงขอแนะนำให้ท่านทำการยื่นเอกสารล่วงหน้า อย่างเร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้ โดยเราสามารถรับการสมัคร90 วันก่อนวันที่ ท่านวางแผนที่จะ เดินทาง

โปรดทราบว่า ระยะเวลาการพิจารณาการสมัครขอวีซ่า:

 • วีซ่าประเภทเยี่ยมครอบครัว หรือ เยี่ยมส่วนตัว, ท่องเที่ยว : ใช้เวลาประมาณ10วันทำการ
 • วีซ่าประเภทความเชี่ยวชาญต่างๆหรือการเดินทางทางธุรกิจ :ใช้เวลาประมาณ 3 วันทำการ
 • วีซ่าประเภทเดินทางทางราชการ (ลงทะเบียนในเว็บไซต์โดยไม่ต้องทำนัด) :ใช้เวลาประมาณ 5 วันทำการ ระหว่างวันยื่นเอกสารและวันส่งหนังสือเดินทางกลับ

วีซ่าพำนักระยะยาว : ทางเราขอแนะนำเป็นอย่างยิ่งว่า ท่านควรจะทำการยื่นขอสมัครวีซ่าล่วงหน้าอย่างน้อย 2 เดือน ก่อนวันที่ท่านต้องการจะเดินทาง ระยะเวลาในการดำเนินการสำหรับขอวีซ่าโดยประมาณตั้งแต่ 10 วันจนถึง 2 เดือนทำการ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับจำนวนของการสมัครวีซ่าในช่วงนั้นๆ


นับตั้งแต่วันที่ 19 พฤษภาคม 2557 เป็นต้นไป อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ทุกชนิด (โทรศัพท์มือถือ แท็บเล็ต คอมพิวเตอร์ขนาดพกพา ฯลฯ ) ถือเป็นสิ่งต้องห้ามภายในศูนย์ TLScontact โดยท่านสามารถฝากอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ได้ที่ห้องฝากของบริเวณทางเข้าศูนย์


โปรดทราบว่า รูปถ่ายยื่นวีซ่า จะต้องมีลักษณะถูกต้องตามมาตรฐานของ ICAO (องค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ) ตู้ถ่ายรูปมาตรฐาน ICAO เปิดให้บริการแก่ท่านอยู่ที่ภายในศูนย์ TLScontact.


ประธานาธิบดีฝรั่งเศสได้ออกมาตรการเร่งด่วนเพื่อควบคุมการเดินทางเข้าประเทศฝรั่งเศส

การยกเว้นการเก็บข้อมูลทางชีวภาพ: กรุณาคลิ๊กที่นี่สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม

คำถาม

คำถามที่พบบ่อย

 • ต้องขอวีซ่าเชงเก้นหรือไม่
 • ยื่ืนคำขอวีซ่าที่ไหน
 • ยื่นขอวีซ่าอย่างไร
 • ยื่นขอวีซ่าเมื่อไหร่
 • วีซ่าประเภทใดที่ควรยื่นขอ
 • รับแบบฟอร์มการยื่นขอวีซ่าได้ที่ไหน
 • เอกสารอะไรที่จำเป็นในการยื่นขอวีซ่า
 • สถานกงสุลสามารถเรียกเอกสารเพิ่มเติมในการร้องขอวีซ่าได้หรือไม่
 • ข้อกำหนดในประกันสำหรับการเดินทางมีอะไรบ้าง
 • กรณีใดควรเตรียมหนังสือรับรองการให้ที่พัก
 • เอกสารอะไรที่จำเป็นต่อการยื่นขอวีซ่าของลูกจ้างที่จะไปทำงานประจำบ้านของนายจ้าง
 • สามารถรับหนังสือเดินทางได้โดยวิธีใดบ้าง
 • TLScontact สามารถส่งกลับหนังสือเดินทางโดยส่งด่วนทางไปรษณีย์ได้หรือไม่
 • บุคคลอื่นสามารถมารับหนังสือเดินทางแทนได้หรือไม่
 • บุคคลอื่นสามารถยื่นคำร้องขอวีซ่าแทนได้หรือไม่
 • วีซ่าเชงเก้น (Schengen Visa) แตกต่างจากวีซ่าซึ่งออกให้โดยประเทศใดประเทศหนึ่งโดยเฉพาะ ( National visa ) อย่างไร
 • สามารถหาข้อมูลเกี่ยวกับกฎเกณฑ์ OFII และภาษี ได้จากที่ไหน?
 • วันปิดทำการของศูนย์วีซ่า TLScontact
 • ข้อมูลทั่วไป

  บน ต้องขอวีซ่าเชงเก้นหรือไม่

  บุคคลสัญชาติไทยทุกคนต้องมีวีซ่าเพื่อเข้าประเทศเขตเชงเก้น ไม่ว่าจะพำนักนานเท่าใด หรือถือเอกสารการเดินทางประเภทใดๆ เว้นแต่ บุคคลนั้นมีใบอนุญาตพำนักที่ิืสามารถเข้าประเทศเขตเชงเก้นได้

  ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2553 ผู้ถือหนังสือเดินทางทูตไทย ได้รับการยกเว้นไม่ต้องขอวีซ่าสำหรับประเทศฝรั่งเศส เพื่อการพำนักระยะสั้นไม่เกิน 90 วัน ภายในระยะเวลา 6 เดือน โดยระยะเวลาที่พำนัก จะเริ่มนับจากวันที่เดินทางเข้าเขตประเทศเชงเก้นประเทศแรก เช่นเดียวกับ เขตปกครองโพ้นทะเลของประเทศฝรั่งเศส (DROM) อาณานิคมพิเศษของฝรั่งเศส (CTOM) และ นิวแคลิโดเนีย
  สำหรับการพำนักระยะยาวตั้งแต่ 90 วันเป็นต้นไป จำเป็นต้องยื่นขอวีซ่า (ระยะยาว

  สถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทย รับผิดชอบเป็นตัวแทนในการออกวีซ่าสำหรับพำนักระยะสั้น ให้กับประเทศในแอฟริกา ดังต่อไปนี้

  - จิบูติ (Djibouti)
  - สาธารณรัฐมอริทาเนีย (Mauritania)
  - สาธารณรัฐแอฟริกากลาง (Central African Republic)
  - โตโก (Togo)

  ผู้สมัครที่ต้องการเดินทางไปยังประเทศเซเนกัลจะต้องลงทะเบียนเพื่อขอวีซ่าบนเว็บไซต์ www.visasenegal.sn. ผู้สมัครจะได้รับพรีวีซ่า(Pre-visa)เพื่อใช้เดินทางและจากนั้นจะได้รับวีซ่าฉบับจริงเมื่อเดินทางถึงประเทศเซเนกัล หลังจากทำการบันทึกข้อมูลทางชีวภาพ(ไบโอเมตริกซ์)เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

  บุคคลสัญชาติอื่น

  บุคคลบางสัญชาติ ที่ได้รับการยกเว้นการขอวีซ่าเชงเก้น สำหรับวีซ่าพำนักระยะสั้น หรือ วีซ่าเดินทางผ่านราชอาณาจักร
  • พลเมืองสัญชาติยุโรป ซึ่งมี 28 ประเทศสมาชิกรวมถึง ไอซ์แลนด์ ลิกเตนสไตน์ และนอร์เวย์
  • พลเมืองบางสัญชาติที่มีวัตถุประสงค์เพื่อท่องเที่ยวหรือเพื่อธุรกิจ และพำนักน้อยว่า 3 เดือนไม่จำเป็นต้องขอวีซ่า (สัญชาติที่ไม่ต้องขอวีซ่า)
  สัญชาติ แอลเบเนีย และ บอสเนีย

  ตั้งแต่วันที่ 15 ธันวาคม 2553 เป็นต้นไป ผู้ถือหนังสือเดินทางไบโอเมตริกซ์ (หนังสือเดินทางซึ่งบันทึกลักษณะเฉพาะทางชีวภาพของบุคคล )ของประเทศ แอลเบเนีย และ ประเทศบอสเนีย เฮอร์เซโกวีน่า จะได้รับการยกเว้นไม่ต้องขอวีซ่าประเภทพำนักระยะสั้น
  สำหรับผู้บอสเนียผู้ถือหนังสือเดินทางที่ไม่ใช่หนังสือเดินทางไบโอเมตริกซ์ จำเป็นต้องยื่นขอวีซ่าประเภทพำนักระยะสั้นตามข้อกำหนดเดิม


  อ้างอิงจากหลักเกณฑ์กลุ่มเชงเก้น (article 5§1 a), ผู้ถือสัญชาติของประเทศที่ไม่ต้องใช้วีซ่าในการพำนักระยะสั้น (เมื่อประสงค์ที่จะเดินในเขตเชงเก้นไม่เกิน 90 วัน ต่อระยะเวลา 180 วัน) จะต้องถือหนังสือเดินทางที่ยังใช้ได้และมีเงื่อนไขดังนี้;

  - จะต้องต่ออายุหนังสือเดินทางอย่างน้อยออกไปอีก 3 เดือน หลังจากวันที่คาดหมายว่าจะเดินทางออกจากกลุ่มประเทศสมาชิก หรือ ในกรณีที่เดินทางหลายครั้ง ให้นับจากวันสุดท้ายที่คาดหมายว่าจะเดินทางออกจากกลุ่มประเทศสมาชิก
  - ระยะเวลาที่ออกหนังสือเดินทางควรอยู่ในระยะเวลาไม่เกิน 10 ปี

  บน ยื่ืนคำขอวีซ่าที่ไหน

  การดำเนินการร้องขอวีซ่าของประเทศฝรั่งเศส ดำเนินการโดย TLScontact ยกเว้นวีซ่าบางประเภทที่ยังคงต้องร้องขอโดยตรงกับ สถานทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทย (ดู เขตอำนาจ)

  สถานฑูตประเทศฝรั่งเศสและ TLScontact จะรับการดำเนินการร้องขอวีซ่าโดยบุคคลที่มีถิ่นที่อยู่ที่ประเทศไทย (มาตรา 2008-1176 พ.ย. 13, 2008) ผู้ที่เป็นชาวต่างชาติหรือมีสัญชาติไทยแต่มีถิ่นที่อยู่ที่ประเทศอื่น ไม่สามารถยื่นขอวีซ่าเดินทางไปที่ประเทศฝรั่งเศสในขณะที่พำนักอยู่ที่ประเทศไทยได้ เว้นแต่หากสามารถยืนยันได้ว่ามีเหตุจำเป็นและไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ อีกทั้งยังไม่สามารถดำเนินการขอวีซ่าที่สถานฑูตของตนเองอีกด้วย

  • ถ้าท่านต้องการเดินทาง เพียงหนึ่งประเทศใน ประเทศเชงเก้น คุณควรยื่นคำร้องที่สถานฑูตหรือ สถานกงสุล ของประเทศนั้นๆ ที่ท่านจะเดินทางไป
  • ถ้าคุณต้องการเดินทาง หลายประเทศในประเทศเชงเก้น คุณควรยื่นขอคำร้องที่สถานทูตหรือ สถานกงสุลของประเทศที่คุณจะพำนักอยู่นานที่สุด หรือประเทศจุดหมายปลายทางหลักพิจารณาจากวัตถุประสงค์การเดินทาง การเดินทางโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อติดต่อทางธุรกิจในเขตประเทศเชงเก้นจะได้รับการพิจารณาว่าเป็นประเทศจุดหมายปลายทางหลัก ในการรับคำร้องและการพิจารณามากกว่า วัตถุประสงค์เพื่อการเดินทางประเภท ท่องเที่ยว เยี่ยมญาติ หรือเดินทางส่วนตัว ในประเทศสมาชิกอื่นๆ
  • ถ้าคุณต้องการเดินทางหลายประเทศในประเทศเชงเก้น แต่ยังไม่ทราบจุดหมายปลายทาง (ระยะเวลาที่พำนักในประเทศเชงเก้นต่างเท่ากันทุกประเทศ) คุณควรยื่นขอคำร้องที่สถานฑูตหรือ สถานกงสุลในประเทศที่คุณที่คุณพำนักเป็นประเทศแรก

  เมื่อประเทศใดประเทศหนึ่งในประเทศเชงเก้นปฏิเสธการร้องขอวีซ่า หมายถึงประเทศอื่นๆในประเทศเชงเก้นก็ปฏิเสธการร้องขอด้วย สถานฑูตเชงเก้นได้ตั้งค่าระบบข้อมูลภายในเพื่อที่จะปฏิเสธการร้องขอซ้ำซาก

  บน ยื่นขอวีซ่าอย่างไร

  การร้องขอวีซ่า คุณควรลงทะเบียนที่เวบไซต์ของเราก่อน หลังจากนั้นคุณสามารถทำตามคำแนะนำที่ให้ไว้ สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับกระบวนการดำเนินการยื่นขอ โปรดคลิกที่นี่

  บน ยื่นขอวีซ่าเมื่อไหร่

  ท่านสามารถทำการยื่นสมัครขอวีซ่าภายใน90 วัน ก่อนวันที่ท่านต้องการเดินทาง ทางเราขอแนะนำว่า ท่านควรจะทำการยื่นสมัครขอวีซ่าล่วงหน้าอย่างน้อย 20 วันทำการ ก่อนวันที่ท่านต้องการจะเดินทาง

  บน วีซ่าประเภทใดที่ควรยื่นขอ

  บน รับแบบฟอร์มการยื่นขอวีซ่าได้ที่ไหน

  แบบฟอร์มการร้องขอวีซ่า (ระยะสั้น และ ระยะยาว) สามารถดาวน์โหลดได้ ที่นี่

  บน เอกสารอะไรที่จำเป็นในการยื่นขอวีซ่า

  เพื่อความพร้อมในการจัดเตรียมเอกสารทั้งหมดในการยื่นขอวีซ่า ผู้ยื่นขอควรเยี่ยมชมเวบไซต์ของ TLScontactเพื่อรับทราบข้อมูลเอกสารที่จำเป็น โดยทั้งนี้ขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ในการพำนักที่ประเทศฝรั่งเศส และรวมไปถึงเอกสารอื่นๆด้วย โดยสามารถ ลงทะเบียนที่เวบไซต์ของเรา เพื่อรับทราบข้อมูลเพิ่มเติม นอกจากเอกสารสำคัญที่กำหนดแล้วอาจมีเอกสารอื่นๆ ที่ต้องแสดงเพิ่มเติม และเอกสารดังกล่าวควรแปลเป็นภาษาอังกฤษ หรือภาษาฝรั่งเศส

  บน สถานกงสุลสามารถเรียกเอกสารเพิ่มเติมในการร้องขอวีซ่าได้หรือไม่

  สถานกงสุลผู้พิจารณาวีซ่าอาจร้องขอเอกสารหรือข้อมูลเพิ่มเวติมทั้งนี้ขึ้นอยู่กับข้อมูลหรือสถานการณ์ของผู้สมัครแต่ละบุคคล แม้ว่าผู้สมัครได้ยื่นเอกสารที่ TLScontact แล้วก็ตาม กรณีนี้ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของสถานกงสุล นอกจากนี้เอกสารเพิ่มเติมอื่นใดที่ทางสถานกงสุลไม่ได้ร้องขอตามรายการเอกสารจำเป็นเบื้องต้นสำหรับประเภทวีซ่าที่คุณทำการยื่นคำร้อง จะต้องทำการแปลและรับรองเป็นภาษาอังกฤษหรือภาษาฝรั่งเศส หากเอกสารนั้นมีต้นฉบับเป็นภาษาอื่นๆนอกจากสองภาษาข้างต้น

  บน ข้อกำหนดในประกันสำหรับการเดินทางมีอะไรบ้าง

  สหภาพยุโรปได้ออกกฏระเบียบใหม่เกี่ยวกับการเอกสารประกันการเดินทาง โดยถือว่าเป็น เอกสารภาคบังคับ ประกันภัยการเดินทางควร

  • สามารถใช้ได้เมื่อสมัครวีซ่าแบบพำนักระยะสั้นในประเทศเขตเชงเก้น
  • สามารถใช้ได้สำหรับประเทศฝรั่งเศส หากเป็นเอกสารที่อยู่ในรายชื่อที่ต้องเตรียม และท่านสมัครวีซ่าพำนักระยะยาว
  • สามารถใช้ได้เมื่อเดินทางเข้าเขตการปกครองโพ้นทะเลของประเทศฝรั่งเศส (DROM หรือCTOM)
  การประกันการเดินทางต้องคุ้มครอง ขั้นต่ำไม่น้อยกว่า 30,000 ยูโร เพื่อแก้ไขปัญหาในด้านค่าใช้จ่ายใดๆที่อาจเกิดขึ้น ซึ่งอาจเกี่ยวกับการส่งตัวกลับ ซึ่งอาจเกิดขึ้นด้วยเหตุผลทางการแพทย์ การรักษาฉุกเฉินทางการแพทย์ หรือ การรักษาพยาบาลฉุกเฉิน ทั้งนี้การประกันการเดินทางต้องคุ้มครอง ตลอดระยะเวลาที่พำนักอยู่ในประเทศเขตพื้นที่เชงเก้น

  (ดู รายการการอนุมัติบริษัทประกัน)

  บน กรณีใดควรเตรียมหนังสือรับรองการให้ที่พัก

  ท่านที่ยื่นขอวีซ่าเพื่อเยี่ยมบุคคล หรือพำนักอยู่กับเพื่อนหรือญาติ ต้องแสดงหนังสือรับรองการให้ที่พัก(Attestation d'Accueil )

  บน เอกสารอะไรที่จำเป็นต่อการยื่นขอวีซ่าของลูกจ้างที่จะไปทำงานประจำบ้านของนายจ้าง

  ผู้ประสงค์จะยื่นขอวีซ่าเพื่อไปทำงานประจำบ้านของนายจ้าง จะต้องได้รับเอกสารอนุมัติ จากสำนักงานแรงงานฝรั่งเศสในเขตพื้นที่ พำนักของนายจ้าง ก่อนมายื่นคำร้องขอวีซ่า ทั้งนี้ไม่สามารถใช้เอกสาร หรือ ข้อความแถลงอื่นใด ทดแทน เอกสารอนุมัติจากสำนักงานแรงงานฝรั่งเศส ได้ (ดูรายละเอียด)

  บน สามารถรับหนังสือเดินทางได้โดยวิธีใดบ้าง

  ท่านสามารถมารับหนังสือเดินทางในเวลาทำการ ตั้งแต่วันจันทร์ ถึง วันศุกร์ เวลา 8.00 – 16.30 น. ที่ TLScontact ท่านจะได้รับการแจ้งเตือนผ่านทางบัญชีออนไลน์ส่วนตัวและจะได้รับข้อความแจ้ง (SMS) ผ่านทางโทรศัพท์มือถือ แจ้งให้ท่านเข้ามารับเล่มหนังสือเดินทางคืนที่ศูนยTLScontact โดยเอกสารที่ใช้ในการรับหนังสือเดินทางคืนนั้นมีดังนี้ ใบรับหนังสือเดินทาง(ใบตรวจสอบเอกสาร), บัตรประจำตัวประชาชนตัวจริง และ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของท่าน หรือหากท่านเลือกการส่งกลับหนังสือเดินทางผ่านทาง EMS หนังสือเดินทางของจะถูกส่งไปยังที่อยู่ที่ท่านระบุไว้

  บน TLScontact สามารถส่งกลับหนังสือเดินทางโดยส่งด่วนทางไปรษณีย์ได้หรือไม่

  TLScontact สามารถจัดส่งหนังสือเดินทางโดยส่งด่วนทางไปรษณีย์ เพื่ออำนวยความสะดวกในการส่งกลับหนังสือเดินทาง ซึ่งหากผู้ยื่นคำร้องต้องการใช้บริการส่งด่วนทางไปรษณีย์ กรุณาแจ้งกับทางศูนย์ของเราในเวลาที่ผู้ยื่นคำร้องส่งใบสมัคร

  บน บุคคลอื่นสามารถมารับหนังสือเดินทางแทนได้หรือไม่

  สามารถรับแทนได้หากผู้ยื่นคำร้องไม่สามารถมารับหนังสือเดินทางได้ด้วยตนเอง สามารถให้ผู้อื่นมารับแทนได้ โดยการเตรียมเอกสารดังต่อไปนี้

  • ใบรับหนังสือเดินทาง
  • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ยื่นคำร้องขอหนังสือเดินทาง
  • บัตรประชาชนของผู้รับแทน พร้อมสำเนาบัตรประชาชนของผู้รับแทน 1 ชุด
  • หนังสืิอมอบอำนาจ เพื่อเป็นหลักฐานในการรับหนังสือเดินทาง

  บน บุคคลอื่นสามารถยื่นคำร้องขอวีซ่าแทนได้หรือไม่

  ผู้สมัครต้องเดินทางมาที่ศูนย์ TLScontact ด้วยตนเอง ยกเว้นในกรณี ดังต่อไปนี้ :

  • เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี
  • บุคคลที่เคยได้รับการลงตราวีซ่า Schengen พร้อมระบุ VIS ในวีซ่า

  หมายเหตุ : หากวีซ่าเชงเก้นครั้งล่าสุดที่ท่านได้รับ ระบุ "VIS 0" ผู้สมัครจำเป็นต้องทำการบันทึกข้อมูลทางชีวภาพอีกครั้ง เนื่องจาก "VIS 0" มีความหมายว่าข้อมูลตัวเลข และรูปถ่ายเท่านั้นที่ได้รับการบันทึก ยกเว้นลายนิ้วมือ

  หมายเหตุ : หากท่านยังไม่เคยทำการเก็บลายนิ้วมือมาก่อน ท่านจำเป็นจะต้องมาแสดงตัว

  บน วีซ่าเชงเก้น (Schengen Visa) แตกต่างจากวีซ่าซึ่งออกให้โดยประเทศใดประเทศหนึ่งโดยเฉพาะ ( National visa ) อย่างไร

  วีซ่าเชงเก้น (ประเภท C) คือวีซ่าที่ออกให้โดยประเทศใดประเทศหนึ่งในกลุ่มเชงเก้น สำหรับการพำนักระยะสั้นเท่านั้น โดยอนุญาตให้พำนักได้สูงสุดไม่เกิน 90 วันภายในระยะเวลาไม่เกิน 180 วัน เฉพาะในประเทศกลุ่มสมชิกเชงเก้นเท่านั้น
  ตามข้อกำหนดเรื่องเขตอำนาจยุโรป อำนาจหน้าที่ในการรับคำร้องและพิจารณาวีซ่าเชงเก้น จะพิจารณาโดยสถานกงศุลของประเทศที่เป็นจุดหมายปลายทาง (กรณีเดินทางเข้าประเทศใดประเทศหนึ่งในเขตเชงเก้นเพียงประเทศเดียว)ในกรณี ที่การเดินทางเป็นการเดินทางแบบเข้าออกหลายครั้งในเขตประเทศเชงเก้น จุดหมายปลายทางหลักพิจารณาจากวัตถุประสงค์การเดินทาง หรือระยะเวลาที่พำนักนานที่สุดในประเทศสมาชิกเชงเก้น การเดินทางโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อติดต่อทางธุรกิจในเขตประเทศเชงเก้นจะได้ รับการพิจารณาว่าเป็นประเทศจุดหมายปลายทางหลัก ในการรับคำร้องและการพิจารณามากกว่า วัตถุประสงค์เพื่อการเดินทางประเภท ท่องเที่ยว เยี่ยมญาติ หรือเดินทางส่วนตัว ในประเทศสมาชิกอื่นๆ

  วีซ่าพำนักระยะยาวซึ่งออกให้โดยประเทศใดประเทศหนึ่งโดยเฉพาะ ( National Visa ) ประเภท D สามารถใช้เดินทางเพื่อการพักอาศัยหรือการพำนักในประเทศซึ่งเป็นผู้ออกวีซ่า เป็นระยะเวลาเกินกว่า 90 วัน ทั้งนี้ผู้ที่เดินทางด้วยวีซ่าประเภทดังกล่าวสามารถเดินทางผ่าน (Transit) เขตประเทศเชงเก้นได้ นอกจากนี้ผู้ที่เดินทางด้วยวีซ่าประเทภพำนักระยะยาวสำหรับคู่สมรสชาวสวิส, วีซ่าระยะยาวสำหรับทำงาน, วีซ่าระยะยาวสำหรับนักเรียน,วี ซ่าระยะยาวสำหรับเยี่ยมส่วนตัว สามารถเดินทางเข้าเขตประเทศเชงเก้นได้อย่างเสรี

  บน สามารถหาข้อมูลเกี่ยวกับกฎเกณฑ์ OFII และภาษี ได้จากที่ไหน?

  สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกฎเกณฑ์ของOFIIและภาษีกรุณาตรวจสอบได้ที่ลิงค์นี้ http://www.immigration.gouv.fr/IMG/pdf/IOCV1102492C.pdf และ ค่าธรรมเนียมภาษี OFII (วีซ่าระยะยาว)

  บน วันปิดทำการของศูนย์วีซ่า TLScontact

  วันปิดทำการของศูนย์วีซ่า TLScontact ประจำปี 2559.

  วันที่ วันหยุดแห่งชาติ และวันหยุดราชการ
  วันศุกร์ 1 มกราคม 2559 วันขึ้นปีใหม่
  วันจันทร์ 22 กุมภาพันธ์ 2559 วันมาฆบูชา
  วันพุธ 13 เมษายน 2559 วันสงกรานต์
  วันพฤหัสบดี 14 เมษายน 2559 วันสงกรานต์
  วันศุกร์ 15 เมษายน 2559 วันสงกรานต์
  วันพฤหัสบดี 5 พฤษภาคม 2559 วันฉัตรมงคล
  วันศุกร์ 20 พฤษภาคม 2559 วันวิสาขบูชา
  วันพฤหัสบดี 14 กรกฎาคม 2559 วันชาติฝรั่งเศส
  วันพุธ 20 กรกฎาคม 2559 วันเข้าพรรษา
  วันจันทร์ 1 สิงหาคม 2559 วันชาติสวิตเซอร์แลนด์
  วันศุกร์ 12 สิงหาคม 2559 วันแม่แห่งชาติ
  วันจันทร์ 24 ตุลาคม 2559 วันหยุดชดเชยวันปิยมหาราช
  วันจันทร์ 5 ธันวาคม 2559 วันพ่อแห่งชาติ
  วันจันทร์ 12 ธันวาคม 2559 วันหยุดชดเชยวันรัฐธรรมนูญ
  วันจันทร์ 26 ธันวาคม 2559 วันเซนต์สตีเฟ่นส์

  พิมพ์หน้านี้
  เงื่อไขการบริการ.  Copyright ©2007-2017 TLS Group S.A.-TLScontact