กำลังโหลด...
TLScontact
 
ประเทศไทย - ฝรั่งเศส

Dear public,
Kindly be informed that TLScontact will be undertaking some maintenance tasks on the website this coming Saturday 11th June. We hereby inform the public that this website will not available from 06:00 to 23:59 UTC.
Kind regards,
TLScontact Team

ศูนย์ยื่นวีซ่า TLScontact จะปิดทำการในวันที่ 5 และ 20 พฤษภาคม 2559

สถานฑูตประเทศฝรั่งเศสและ TLScontact จะรับการดำเนินการร้องขอวีซ่าโดยบุคคลที่มีถิ่นที่อยู่ที่ประเทศไทย (มาตรา 2008-1176 พ.ย. 13, 2008) ผู้ที่เป็นชาวต่างชาติหรือมีสัญชาติไทยแต่มีถิ่นที่อยู่ที่ประเทศอื่น ไม่สามารถยื่นขอวีซ่าเดินทางไปที่ประเทศฝรั่งเศสในขณะที่พานักอยู่ที่ประเทศไทยได้ เว้นแต่ หากสามารถยืนยันได้ว่ามีเหตุจำเป็นและไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ อีกทั้งยังไม่สามารถดำเนินการขอวีซ่าที่สถานฑูตของตนเองอีกด้วย

เนื่อง จากมีจำนวนผู้ยื่น วีซ่าจำนวนมากตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ ถึงเดือน พฤษภาคม (ช่วงเทศกาลสงกรานต์) เราจึงขอแนะนำให้ท่านทำการยื่นเอกสารล่วงหน้า อย่างเร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้ โดยเราสามารถรับการสมัคร90 วันก่อนวันที่ ท่านวางแผนที่จะ เดินทาง

โปรดทราบว่า ระยะเวลาการพิจารณาการสมัครขอวีซ่า:

 • วีซ่าประเภทเยี่ยมครอบครัว หรือ เยี่ยมส่วนตัว, ท่องเที่ยว : ใช้เวลาประมาณ10วันทำการ
 • วีซ่าประเภทความเชี่ยวชาญต่างๆหรือการเดินทางทางธุรกิจ :ใช้เวลาประมาณ 3 วันทำการ
 • วีซ่าประเภทเดินทางทางราชการ (ลงทะเบียนในเว็บไซต์โดยไม่ต้องทำนัด) :ใช้เวลาประมาณ 5 วันทำการ ระหว่างวันยื่นเอกสารและวันส่งหนังสือเดินทางกลับ

วีซ่าพำนักระยะยาว : ทางเราขอแนะนำเป็นอย่างยิ่งว่า ท่านควรจะทำการยื่นขอสมัครวีซ่าล่วงหน้าอย่างน้อย 2 เดือน ก่อนวันที่ท่านต้องการจะเดินทาง ระยะเวลาในการดำเนินการสำหรับขอวีซ่าโดยประมาณตั้งแต่ 10 วันจนถึง 2 เดือนทำการ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับจำนวนของการสมัครวีซ่าในช่วงนั้นๆ


นับตั้งแต่วันที่ 19 พฤษภาคม 2557 เป็นต้นไป อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ทุกชนิด (โทรศัพท์มือถือ แท็บเล็ต คอมพิวเตอร์ขนาดพกพา ฯลฯ ) ถือเป็นสิ่งต้องห้ามภายในศูนย์ TLScontact โดยท่านสามารถฝากอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ได้ที่ห้องฝากของบริเวณทางเข้าศูนย์


โปรดทราบว่า รูปถ่ายยื่นวีซ่า จะต้องมีลักษณะถูกต้องตามมาตรฐานของ ICAO (องค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ) ตู้ถ่ายรูปมาตรฐาน ICAO เปิดให้บริการแก่ท่านอยู่ที่ภายในศูนย์ TLScontact.


ประธานาธิบดีฝรั่งเศสได้ออกมาตรการเร่งด่วนเพื่อควบคุมการเดินทางเข้าประเทศฝรั่งเศส

การยกเว้นการเก็บข้อมูลทางชีวภาพ: กรุณาคลิ๊กที่นี่สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม

ขั้นตอนของ TLScontact

ขั้นตอนที่ 1 ~ ลงทะเบียนที่ https://www.tlscontact.com/th2fr

เพื่อเริ่มขั้นตอนการสมัครวีซ่า ท่านควร ลงทะเบียน ที่เวบไซต์ TLScontact ก่อน เพียงแค่ใช้อีเมลและเวลาไม่นานในการสร้างบัญชีในที่ TLScontact

ขั้นตอนที่ 2 ~ เตรียมเอกสารที่จำเป็นในการยื่นขอวีซ่า

หลังจากที่ท่านได้ลงทะเบียน ท่านจะได้กรอกรายละเอียดเกี่ยวกับวีซ่าที่ท่านต้องการ แล้วท่านจะได้รับรายการของเอกสารที่จำเป็นสำหรับประกอบการยื่นขอวีซ่าตามประเภทของวีซ่าที่ท่านต้องการ

ขั้นตอนที่ 3 ~ ทำการนัดหมายออนไลน์และพิมพ์ใบนัด

จากนั้นท่านเพียงเลือกวันและเวลาที่ท่านสะดวกจะมายื่นเอกสารที่ศูนย์ของ TLScontact อย่าลืมพิมพ์ใบนัดของท่านและนำมาด้วย หากท่านไม่มาตรงตามนัด ข้อมูลส่วนตัวของท่านทั้งหมดจะถูกลบไปในวันเดียวกัน ท่านต้องทำการลงทะเบียนและทำนัดใหม่

ศูนย์ยื่นวีซ่า TLScontact จัดให้มีบริการพิเศษ(Premium Service) โดยคิดค่าบริการ 1,600 บาท ต่อผู้สมัครหนึ่งท่าน (ไม่คิดรวมกับค่าธรรมเนียมบริการของทางศูนย์ TLScontact) โดยบริการนี้ประกอบด้วย:

 • จัดพื้นที่ให้บริการพิเศษ (พรีเมี่ยม) สำหรับการยื่นขอวีซ่า พร้อม บริการเสิร์ฟเครื่องดื่มร้อน เครื่องดื่มเย็น และของว่าง
 • ให้บริการเฉพาะส่วนบุคคล พร้อมให้ความช่วยเหลือตามความต้องการของผู้สมัคร ตั้งแต่เริ่มทำการ สมัครจนกระทั่งเสร็จสิ้นการดำเนินการ
 • บริการถ่ายสำเนาเอกสาร (ไม่เกิน 20แผ่น) บริการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต และสามารถยื่นเอกสารเพิ่มเติมได้จน ถึง 16.30น.

หากต้องการขอนัดหมายสำหรับบริการพิเศษ (premium service) กรุณาติดต่อศูนย์ยื่นวีซ่า ผ่านทางเบอร์โทรติดต่อ +66 (0) 2696 3888

โปรด ทราบว่า บริการนี้จัดขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้สมัครในการสมัครขอ วีซ่าเท่านั้น แต่ไม่สามารถรับประกันผลการพิจารณาวีซ่าหรือ ลดระยะเวลาการ พิจารณาวีซ่าของสถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศส ซึ่งมีสิทธิ์และ หน้าที่รับผิดชอบในการพิจารณาวีซ่าแต่เพียงผู้เดียว ได้

ขั้นตอนที่ 4 ~ มาที่ศูนย์ของTLScontact

ให้ท่านนำใบนัด ใบคำร้องขอวีซ่า หนังสือเดินทาง และเอกสารประกอบการยื่นขอวีซ่า มาที่ศูนย์ของ TLScontact ตามเวลานัดของท่าน กรุณามาตรงตามเวลานัดเพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการดำเนินงาน.

ผู้สมัครต้องเดินทางมาที่ศูนย์ TLScontact ด้วยตนเอง ยกเว้นในกรณี ดังต่อไปนี้ :

 • เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี
 • บุคคลที่เคยได้รับการลงตราวีซ่า Schengen พร้อมระบุ VIS ในวีซ่า

หมายเหตุ : หากท่านยังไม่เคยทำการเก็บลายนิ้วมือมาก่อน ท่านจำเป็นจะต้องมาแสดงตัว

ศูนย์ TLScontact
สาทรซิตี้ทาวเวอร์ ชั้นที่ 12 ถนนสาทรใต้ 175 แขวง ทุ่งมหาเมฆ เขต สาทร กรุงเทพ 10120

ขั้นตอนที่ 5 ~ ดำเนินการยื่นเอกสารการขอวีซ่า

เจ้าหน้าที่ของเราจะทำการตรวจสอบเอกสารของท่านและถามคำถามซึ่งเกี่ยวกับการขอวีซ่าโดย สถานทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทยเป็นผู้กำหนด หลังจากนั้นเอกสารของท่านจะถูกส่งไปยังแผนกวีซ่า

ขั้นตอนที่ 6 ~ ชำระค่าธรรมเนียมวีซ่าและค่าบริการ

ค่าธรรมเนียมวีซ่าและการบริการชำระที่ศูนย์ของเรา

ขั้นตอนที่ 7 ~ การติดตามเอกสารการยื่นขอวีซ่า

ท่านสามารถติดตามเอกสารการยื่นขอวีซ่าของท่านได้ตลอดเวลาว่าอยู่ในขั้นตอนใด โดยท่านสามารถตรวจสอบบัญชีส่วนตัวของท่านได้ในเวบไซต์ของTLScontact

ขั้นตอนที่ 8 ~ การรับหนังสือเดินทาง

ท่านจะได้รับข้อความทางโทรศัพท์มือถือเพื่อให้มารับหนังสือเดินทางที่ศูนย์ของ TLScontact โดยท่านต้องนำบัตรประจำตัวประชาชนพร้อมสำเนา 1 ฉบับ และใบแสดงรายการเอกสารที่ยื่นขอวีซ่ามาด้วย
หากท่านไม่สามารถมารับหนังสือเดินทางได้ด้วยตนเอง สามารถให้ผู้อื่นมารับแทนได้ โดยเตรียมเอกสารดังนี้

 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนฉบับจริงของผู้ยื่น
 • ใบแสดงรายการเอกสารที่ยื่นขอวีซ่า
 • หนังสือมอบอำนาจ
 • บัตรประจำตัวประชาชนของผู้มารับแทนฉบับจริง พร้อมสำเนา 1 ชุด

พิมพ์หน้านี้
เงื่อไขการบริการ.  Copyright ©2007-2016 TLS Group S.A.-TLScontact