กำลังโหลด...
TLScontact
 
ประเทศไทย - ฝรั่งเศส

ข้อควรระวัง: ตั้งแต่วันที่ 17ธันวาคม2559 เป็นต้นเป็น ผู้สมัครยื่นคำร้องขอวีซ่าท่านใดที่ประสงค์จองคิวนัดหมายเพื่อยื่นขอวีซ่าตั้งแต่วันที่ 15ธันวาคม2559 เป็นต้นไป ผู้สมัครต้องจองคิวนัดหมายผ่านเว็บไซต์ :https://fr.tlscontact.com/th/bkk/


สถานฑูตประเทศฝรั่งเศสและ TLScontact จะรับการดำเนินการร้องขอวีซ่าโดยบุคคลที่มีถิ่นที่อยู่ที่ประเทศไทย (มาตรา 2008-1176 พ.ย. 13, 2008) ผู้ที่เป็นชาวต่างชาติหรือมีสัญชาติไทยแต่มีถิ่นที่อยู่ที่ประเทศอื่น ไม่สามารถยื่นขอวีซ่าเดินทางไปที่ประเทศฝรั่งเศสในขณะที่พานักอยู่ที่ประเทศไทยได้ เว้นแต่ หากสามารถยืนยันได้ว่ามีเหตุจำเป็นและไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ อีกทั้งยังไม่สามารถดำเนินการขอวีซ่าที่สถานฑูตของตนเองอีกด้วย

เนื่อง จากมีจำนวนผู้ยื่น วีซ่าจำนวนมากตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ ถึงเดือน พฤษภาคม (ช่วงเทศกาลสงกรานต์) เราจึงขอแนะนำให้ท่านทำการยื่นเอกสารล่วงหน้า อย่างเร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้ โดยเราสามารถรับการสมัคร90 วันก่อนวันที่ ท่านวางแผนที่จะ เดินทาง

โปรดทราบว่า ระยะเวลาการพิจารณาการสมัครขอวีซ่า:

 • วีซ่าประเภทเยี่ยมครอบครัว หรือ เยี่ยมส่วนตัว, ท่องเที่ยว : ใช้เวลาประมาณ10วันทำการ
 • วีซ่าประเภทความเชี่ยวชาญต่างๆหรือการเดินทางทางธุรกิจ :ใช้เวลาประมาณ 3 วันทำการ
 • วีซ่าประเภทเดินทางทางราชการ (ลงทะเบียนในเว็บไซต์โดยไม่ต้องทำนัด) :ใช้เวลาประมาณ 5 วันทำการ ระหว่างวันยื่นเอกสารและวันส่งหนังสือเดินทางกลับ

วีซ่าพำนักระยะยาว : ทางเราขอแนะนำเป็นอย่างยิ่งว่า ท่านควรจะทำการยื่นขอสมัครวีซ่าล่วงหน้าอย่างน้อย 2 เดือน ก่อนวันที่ท่านต้องการจะเดินทาง ระยะเวลาในการดำเนินการสำหรับขอวีซ่าโดยประมาณตั้งแต่ 10 วันจนถึง 2 เดือนทำการ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับจำนวนของการสมัครวีซ่าในช่วงนั้นๆ


นับตั้งแต่วันที่ 19 พฤษภาคม 2557 เป็นต้นไป อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ทุกชนิด (โทรศัพท์มือถือ แท็บเล็ต คอมพิวเตอร์ขนาดพกพา ฯลฯ ) ถือเป็นสิ่งต้องห้ามภายในศูนย์ TLScontact โดยท่านสามารถฝากอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ได้ที่ห้องฝากของบริเวณทางเข้าศูนย์


โปรดทราบว่า รูปถ่ายยื่นวีซ่า จะต้องมีลักษณะถูกต้องตามมาตรฐานของ ICAO (องค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ) ตู้ถ่ายรูปมาตรฐาน ICAO เปิดให้บริการแก่ท่านอยู่ที่ภายในศูนย์ TLScontact.


ประธานาธิบดีฝรั่งเศสได้ออกมาตรการเร่งด่วนเพื่อควบคุมการเดินทางเข้าประเทศฝรั่งเศส

การยกเว้นการเก็บข้อมูลทางชีวภาพ: กรุณาคลิ๊กที่นี่สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม

ขั้นตอนของ TLScontact

ขั้นตอนที่ 1 ~ ลงทะเบียนที่ https://www.tlscontact.com/th2fr

เพื่อเริ่มขั้นตอนการสมัครวีซ่า ท่านควร ลงทะเบียน ที่เวบไซต์ TLScontact ก่อน เพียงแค่ใช้อีเมลและเวลาไม่นานในการสร้างบัญชีในที่ TLScontact

ขั้นตอนที่ 2 ~ เตรียมเอกสารที่จำเป็นในการยื่นขอวีซ่า

หลังจากที่ท่านได้ลงทะเบียน ท่านจะได้กรอกรายละเอียดเกี่ยวกับวีซ่าที่ท่านต้องการ แล้วท่านจะได้รับรายการของเอกสารที่จำเป็นสำหรับประกอบการยื่นขอวีซ่าตามประเภทของวีซ่าที่ท่านต้องการ

ขั้นตอนที่ 3 ~ ทำการนัดหมายออนไลน์และพิมพ์ใบนัด

จากนั้นท่านเพียงเลือกวันและเวลาที่ท่านสะดวกจะมายื่นเอกสารที่ศูนย์ของ TLScontact อย่าลืมพิมพ์ใบนัดของท่านและนำมาด้วย หากท่านไม่มาตรงตามนัด ข้อมูลส่วนตัวของท่านทั้งหมดจะถูกลบไปในวันเดียวกัน ท่านต้องทำการลงทะเบียนและทำนัดใหม่

ศูนย์ยื่นวีซ่า TLScontact จัดให้มีบริการพิเศษ(Premium Service) โดยคิดค่าบริการ 1,600 บาท ต่อผู้สมัครหนึ่งท่าน (ไม่คิดรวมกับค่าธรรมเนียมบริการของทางศูนย์ TLScontact) โดยบริการนี้ประกอบด้วย:

 • จัดพื้นที่ให้บริการพิเศษ (พรีเมี่ยม) สำหรับการยื่นขอวีซ่า พร้อม บริการเสิร์ฟเครื่องดื่มร้อน เครื่องดื่มเย็น และของว่าง
 • ให้บริการเฉพาะส่วนบุคคล พร้อมให้ความช่วยเหลือตามความต้องการของผู้สมัคร ตั้งแต่เริ่มทำการ สมัครจนกระทั่งเสร็จสิ้นการดำเนินการ
 • บริการถ่ายสำเนาเอกสาร (ไม่เกิน 20แผ่น) บริการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต และสามารถยื่นเอกสารเพิ่มเติมได้จน ถึง 16.30น.

หากต้องการขอนัดหมายสำหรับบริการพิเศษ (premium service) กรุณาติดต่อศูนย์ยื่นวีซ่า ผ่านทางเบอร์โทรติดต่อ +66 (0) 2696 3888

โปรด ทราบว่า บริการนี้จัดขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้สมัครในการสมัครขอ วีซ่าเท่านั้น แต่ไม่สามารถรับประกันผลการพิจารณาวีซ่าหรือ ลดระยะเวลาการ พิจารณาวีซ่าของสถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศส ซึ่งมีสิทธิ์และ หน้าที่รับผิดชอบในการพิจารณาวีซ่าแต่เพียงผู้เดียว ได้

ขั้นตอนที่ 4 ~ มาที่ศูนย์ของTLScontact

ให้ท่านนำใบนัด ใบคำร้องขอวีซ่า หนังสือเดินทาง และเอกสารประกอบการยื่นขอวีซ่า มาที่ศูนย์ของ TLScontact ตามเวลานัดของท่าน กรุณามาตรงตามเวลานัดเพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการดำเนินงาน.

ผู้สมัครต้องเดินทางมาที่ศูนย์ TLScontact ด้วยตนเอง ยกเว้นในกรณี ดังต่อไปนี้ :

 • เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี
 • บุคคลที่เคยได้รับการลงตราวีซ่า Schengen พร้อมระบุ VIS ในวีซ่า

หมายเหตุ : หากท่านยังไม่เคยทำการเก็บลายนิ้วมือมาก่อน ท่านจำเป็นจะต้องมาแสดงตัว

ศูนย์ TLScontact
สาทรซิตี้ทาวเวอร์ ชั้นที่ 12 ถนนสาทรใต้ 175 แขวง ทุ่งมหาเมฆ เขต สาทร กรุงเทพ 10120

ขั้นตอนที่ 5 ~ ดำเนินการยื่นเอกสารการขอวีซ่า

เจ้าหน้าที่ของเราจะทำการตรวจสอบเอกสารของท่านและถามคำถามซึ่งเกี่ยวกับการขอวีซ่าโดย สถานทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทยเป็นผู้กำหนด หลังจากนั้นเอกสารของท่านจะถูกส่งไปยังแผนกวีซ่า

ขั้นตอนที่ 6 ~ ชำระค่าธรรมเนียมวีซ่าและค่าบริการ

ค่าธรรมเนียมวีซ่าและการบริการชำระที่ศูนย์ของเรา

ขั้นตอนที่ 7 ~ การติดตามเอกสารการยื่นขอวีซ่า

ท่านสามารถติดตามเอกสารการยื่นขอวีซ่าของท่านได้ตลอดเวลาว่าอยู่ในขั้นตอนใด โดยท่านสามารถตรวจสอบบัญชีส่วนตัวของท่านได้ในเวบไซต์ของTLScontact

ขั้นตอนที่ 8 ~ การรับหนังสือเดินทาง

ท่านจะได้รับข้อความทางโทรศัพท์มือถือเพื่อให้มารับหนังสือเดินทางที่ศูนย์ของ TLScontact โดยท่านต้องนำบัตรประจำตัวประชาชนพร้อมสำเนา 1 ฉบับ และใบแสดงรายการเอกสารที่ยื่นขอวีซ่ามาด้วย
หากท่านไม่สามารถมารับหนังสือเดินทางได้ด้วยตนเอง สามารถให้ผู้อื่นมารับแทนได้ โดยเตรียมเอกสารดังนี้

 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนฉบับจริงของผู้ยื่น
 • ใบแสดงรายการเอกสารที่ยื่นขอวีซ่า
 • หนังสือมอบอำนาจ
 • บัตรประจำตัวประชาชนของผู้มารับแทนฉบับจริง พร้อมสำเนา 1 ชุด

พิมพ์หน้านี้
เงื่อไขการบริการ.  Copyright ©2007-2017 TLS Group S.A.-TLScontact